8077167092 drvikram.bhadouria@gmail.com

Agra Physiotherapists

Dr. Vikas Khulshrestha (PT)

RPPA/AGR/2018/10

Dr. Vikas Khulshrestha (PT)
(Orthopedic Physiotherapist)
VANSHIKA PHYSIOTHERAPY CENTER, VIJAY NAGAR AGRA
RPPA/AGR/2018/25 : VANSHIKA PHYSIOTHERAPY CENTER, MARUTI STATE BODLA - AGRA
9927445661
dr.vikas97@rediffmail.com

Dr. Tej Prakash Rathore (PT)

RPPA/AGR/2018/12

Dr. Tej Prakash Rathore (PT)
(Orthopedic Physiotherapist)
G S MEMORIAL PHYSIOTHERAPY CLINIC
NEW ANURAG NAGAR BALKESWAR, AGRA
9927130388, 9058375050
tejprakashrathore@gmail.com

Dr. Sudeep Singh (PT)

RPPA/AGR/2018/11

Dr. Sudeep Singh (PT)
(Orthopedic, Yoga Therapist, Sr Sport Therapist Tennis Cort Agra)
OM PHYSIOTHERAPY & YOGA CENTER
MIG-389 SEC - 12 D, AWASH, VIKASH, SHIKANDRA - AGRA
9719213239, 9319123467
sudeepsingh.singh@gmail.com